Walne Zgromadzenie to najwyższy organ Spółdzielni działający w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze z późn. zm.,
  • Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych z późn. zm.,
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Miła.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą osobiście wszyscy członkowie Spółdzielni, z których każdy dysponuje jednym głosem, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni pisemnie, na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza oraz członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Miła”.

Większość głosowań odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów oraz podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzany jest Protokół w terminie 30 dni od dnia odbycia zebrania.

Z racji tej, że Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim przedstawicieli Spółdzielni, zachęcamy wszystkich Członków S.M. „Miła” do aktywnego w nim uczestnictwa i wyrażania swojego zdania w najistotniejszych sprawach dotyczących naszej małej społeczności.

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt