Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybieranych spośród nieograniczonej liczby kandydatów podczas Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres trzech lat, a ich kadencja rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia nowego składu Rady Nadzorczej na pierwszym jej posiedzeniu. Członkiem Rady Nadzorczej można być nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Skład Rady Nadzorczej:

Szymon Rękawek
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jan Lach
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Urszula Lipińska
Sekretarz Rady Nadzorczej
Lidia Miłkowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Magdalena Jadziewicz-Kasak Członek Komisji Rewizyjnej
Ewa Mieczkowska Członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Wilamowski Członek Komisji Rewizyjnej
Stanisław Krysztofiak Przewodniczący Komisji GZM
Marianna Kowalczyk Członek Komisji GZM
Anna Krawczyńska Członek Komisji GZM
Stefan Przewięźlikowski Członek Komisji GZM
Tomasz Stasiak Członek Komisji GZM
Aleksander Piekarski Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Samorządowej
Hanna Lewandowska Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej
Elżbieta Wdziękońska Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej

 

W Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Miła” działają trzy stałe Komisje:

  • Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, do której należy m.in.: opiniowanie przedkładanych przez Zarząd rocznych lub wieloletnich planów remontowych; współudział w technicznych przeglądach obiektów, rozpatrywanie wniosków o zmianie funkcji lokalu, nadzorowanie prawidłowego prowadzenia przez Zarząd dokumentacji budynków i terminów;
  • Komisja Rewizyjna zajmująca się m.in.: kontrolą nad całokształtem gospodarki finansowej Spółdzielni; przeprowadzaniem kontroli problemowych; opiniowaniem planów gospodarczych przedkładanych przez Zarząd oraz wnioskowanie ich uchwalenia przez Radę Nadzorczą;
  • Komisja Organizacyjno-Samorządowa odpowiedzialna m.in. za: opiniowanie projektów regulaminów; opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni; koordynowanie działalności Rad Osiedli w zakresie pomocy socjalnej członkom Spółdzielni, kontrolowanie wykonania uchwał i wniosków skierowanych pod adresem Zarządu przez organy Spółdzielni i jej członków, udział w przetargach na wybór najemców lokali użytkowych.

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt