Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” ogłasza przetarg na wykonanie wymiany wodomierzy mieszkaniowych w 33-ch budynkach Spółdzielni – wodomierzy ok. 10 000 szt.

Termin realizacji do 31 grudnia 2018r.
Wadium w wysokości 12.000,00 zł. należy wnieść na konto Spółdzielni do dnia 29.06.2018r.do godz.12:00.
(nr konta: 11 1240 6247 1111 0000 4977 5152).

Za okres przetrzymywania wadium nie będą naliczane odsetki.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikacja przetargowa jest do odebrania w cenie 50,00 zł netto w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 4 do dnia 27.06.2018 r. do godz. 15:30.

Oferty należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wymiana  wodomierzy w budynkach SM „MIŁA” w sekretariacie S.M. "Miła" pokój 12.
Termin składania ofert upływa dnia 29.06. 2018r. godz. 1300.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy S.M. „MIŁA” ul. Miła 37 (wejście od szczytu budynku) w dniu 02.07.2018 r. o godz. 16:00.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci którzy:

1. Przedstawią dokumenty o stanie technicznym, prawnym i finansowym firmy.
2. Spełnią wymagania wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia (referencje).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pok. nr 4 wejście B, tel. (22) 838-62-38 - p. Krzysztof Gierak.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” zastrzega sobie prawo do

  • swobodnego wyboru Oferenta,
  • możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji,
  • uznania przetargu za nierozstrzygnięty bez podania przyczyn,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
  • umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu wyłącznie na tablicy ogłoszeń w biurze S.M. „MIŁA” i na stronie internetowej.

 

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt